Oferta


Firma ATRYBUT Nieruchomości w imieniu, której działa Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Oporek (nr upr. 5832), świadczy następujące usługi w zakresie wycen:

 • Nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • Nieruchomości zabudowanych
 • Nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych
 • Jak również w zakresie określenia wartości poniesionych nakładów

Wyceny nieruchomości sporządzane są między innymi dla następujących celów:

 • Wycena dla celu sprzedaży nieruchomości
 • Wycena dla celu ustalenia opłat adiacenckich w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej, scalaniem i podziałem nieruchomości, podziałem nieruchomości
 • Wycena dla celu naliczenia opłat i ustalenia odszkodowań w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wycena w celu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, a także opłat związanych z użytkowaniem wieczystym
 • wycena w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 • Wycena dla celu ustanawiania służebności
 • Wycena dla celu wywłaszczeń
 • Wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek
 • i inne

Opracowania spełniają wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawne i standardy zawodowe, charakteryzują się również dużą estetyką i czytelnością.

Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną.

Czynności związane z określeniem wartości nieruchomości (rozumianej jako określenie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i inny praw do nieruchomości) zgodnie z polskim prawem wykonuje tylko osoba posiadająca tytuł rzeczoznawcy majątkowego.
Posiadamy świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (wpis do Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Departament Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).

Firma oferuje ponadto:

 1. Ogólne doradztwo w zakresie nieruchomości, w szczególności:
  • Pomoc w uzyskiwaniu dokumentów dot. nieruchomości (odpisy z KW, mapy, wypisy z rej gruntów, zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP i inne)
  • Badanie stanu prawnego oraz pomoc w wyjaśnieniu, uregulowaniu stanów prawnych dot. nieruchomości
  • Pomoc przy sporządzaniu umów najmu, dzierżawy
  • Pomoc w postępowaniach dot. podziału lub scalania i podziału nieruchomości gruntowych
  • Pomoc w kwestii przekształcenia prawa użytkowania wieczyste w prawo własności
 2. Projektowanie wnętrz,
 3. Możliwość zlecenia inwentaryzacji, kosztorysowania,
 4. i inne … prosimy o kontakt telefoniczny.

 

>> Kliknij by wyświetlić wymagane do wykonania wyceny dokumenty